Over deze site

Waar wordt gemeten?
De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren, dankzij forse inspanningen, schoner geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Samen met alle partijen in de stad, wil de gemeente Maastricht de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. Daarom meten we op 44 plekken in de stad de luchtkwaliteit met meetbuisjes. Verder is ereen meetstation bij de Hoge Fronten en komt er ook een meetstation bij de zuidelijke tunnelmond (Europaplein).

Sinds 12 januari 2017 meten ook inwoners van Maastricht op 62 locaties de luchtkwaliteit . Ook dit doen ze met meetbuisjes en is een aanvulling op het gemeentelijke meetnet en goed voorbeeld van de betrokkenheid van de inwoners van onze stad. Iedere maand verwisselen de deelnemers de buisjes en leveren ze in bij de projectleider van de gemeente.

Wat wordt gemeten?
Met de meetbuisjes meten we de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) die door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie van een periode van 4 weken gemeten.

Waarom wordt gemeten?
Het gemeentelijk meettraject loopt tot 2020. Deze metingen dienen er vooral voor om vast te stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. De meetresultaten zijn, gezien de nauwkeurigheid, (nog) niet geschikt om normen mee te toetsen. Uitgebreide ervaring van met name de GGD Amsterdam laat zien dat de resultaten van de metingen met buisje als indicatieve metingen wel prima te gebruiken zijn. Met buisjes zijn vooral effect- of verschilmetingen goed mogelijk.

Het project waarbij de inwoners van Maastricht mee-meten duurt tot 11 januari 2018.

Disclaimer
Zoals aangegeven in de disclaimer hebben de op onze website gepresenteerde meetgegevens een voorlopig karakter. Hiermee wordt bedoeld dat de metingen nog een kwaliteitscontrole en een ijking moeten ondergaan door de Provincie Limburg. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.